تیشه های بُرنده بر ریشة استمرار حیات – 9

 مدیریتی که از عاری  اطلاعات میدانی  بی برنامه و در عین روز مره گی با امر و نهی به جریان افتد و با گردش کاری حوزه ماموریت کارکنان بی اطلاع و یا فاقد تجربه باشد، تنها راه پیش رو ، تمرکز بر روش های نوین است که با اجرایی کردن آن ، هدایت مأمورین و کارشناسان بخش را ممکن می گردد


دیسپاچینگ منابع طبیعی با دیده بانی