در همراهي با موج هشتم

 


ابتدا لازم است از درگاه ذات احديت براي مهندس انصاري و روحش كه در جوار رحمت الهي آرام گرفته است، علو درجات مسئلت نموده و ياد و خاطرش را گرامي بدارم.


اما در همراهي با موج هشتم  و تمجيد از جايگاه  رسا و رفیع كسي كه همه وجودش را مصروف به چگونگي حفاظت و صيانت از  منابع طبيعي و محيط زيست کشور و بستر حیات در كره مسكون نمود، شايد از يك جهت سخت باشد و نتوان با همان زاويه ديد، دغدغه هایش