بر شانه های دنا

برای آرمیدگان دنا

ای کاش رنج ما چنین بی کران نبود

یا سوزِ زمهریرِ بلا در میان نبود

 ای کاش ابرِ سیه فام بدشگون

یا می گذشت یا که در این آسمان نبود!

چشمان دوستان همه بر راه خیره ماند   

ردی بجز فراق عزیزانِ جان نبود

از انتظار، بی خبری شد نصیبِ ما                         

زان رفتنی که آمدنی را نشان نبود  

برشانه های سرد دنا آرمیده اید!

“ما را به سخت جانی خود این گمان نبود”

                                                                                                                           

Posted in: دسته‌بندی نشده