محصولات غذائي تراريخته نقطه تقابل امنيت غذائي (Food Security) با سلامت غذائي (Food Safety)

در ارتباط با محصولات غذائي حاوي مواد سازواره تغيير يافته ياد آور مي گردد که در واقع دو سياست پذيرفته شده جهاني يعني امنيت غذائي (Food Security) و سلامت غذائي (Food Safety) در تقابل هم قرار مي گيرند. در امريکاي شمالي، استراليا، آسيا و... سطح قابل توجهي از زراعت از جمله سويا ، ذرت و ... محصولات حاوي مواد سازواره تغيير يافته توليد مي کنند. مواد غذائي ثانويه از اين نوع محصولات از قبيل روغن و ... در سطح وسيعي از جهان توزيع مي شود و با حذف اين توليدات از سبد غذائي انسان به نظر نمي رسد امنيت غذائي قابل تامين باشد. اينکه در سطح جهاني استفاده پژشکي مستقيم از قبيل ويروس هاي نو ترکيبي (Recombinant Viruses) ، insulin و ... براي انسان مجاز شمرده مي شود ولي استفاده دارو هاي مشابه براي دام منع شده جاي بحث دارد. جهت اتخاذ سياست نياز به تحقيق و پايش مستمر مي باشد که مبادا در دراز مدت از بقيه عقب بمانيم که در اين صورت به وابستگي غذائي به غير مي تواند پيش آيد که در نوع خود بدترين است ، و يا با واردات  و توليد بدون تحقيق اين گونه محصولات عوارض جبران ناپذيري را فراهم آوريم. نظر به تخصصي بودن امر کارشناسان امور پژشکي، تغذيه ، اقتصاد و... بايستي تصميم سازي متکي به علم و تحقيق را معمول نمايند.
ولي به صراحت اعلام داشته و قوياً هشدار مي دهيم که محيط زيست طبيعي بايد از اين عناصر ناپاک در امان باشد. تنوع زيستي گياهي محيط زيست طبيعي، از طريق عمل هيبريد با گونه هاي زراعي ياد شده در معرض خطر قرار مي گيرند و نيز بوجود آمدن آفات و امراض مقاوم به آفات کش هاي شيميائي ، ديگرپديده شناخته شده ناشي از اينگونه مزارع است که محيط زيست طبيعي را مورد تهديد قرار مي دهد. لذا در آئين نامه پيشنهادي بايستي نحوه کنترل حفاظت تنوع زيستي سرزمين در سطح ملي و نيز منطقه اي و فرامرزي باشفافيت بيان شود.
ادامه دارد