آخرين روايت کميته جنگل فائو در ارتباط با فاز هاي عمده برنامه ملي جنگل (بخش پاياني

گفته بوديم تدوين برنامه ملي جنگل فکر تازه اي نيست و سابقه آن به حدود نيم قرن قبل مي رسد.  همانطور   سه اصل عمده (Principle)  برنامه ملي جنگل را ياد آورشديم . لازم به يادآوري است اصول فرعي مرتبط با اصول اصلي از قبيل؛ ساز و کار هاي همکاري بين بخش ها،  همکاريهاي فراملي (منطقه اي و جهاني) و… در تدوين برنامه ملي جنگل بايد مورد توجه قرار گيرد. برنامه ملي جنگل پنج فاز عمده را شامل مي شود :
– فاز تجزيه و تحليل: در اين فاز داده هاي مرتبط با جنگل تجزيه و تحليل، قوت ها و ضعف ها مشخص مي گردد؛
– فاز فرمولبندي سياست ها: استرتژي، سياست ها و اهداف محوري مشخص مي گردد؛
– فاز طراحي: نحوه اجرا و عملياتي کردن سياست ها جهت نيل به اهداف را مشخص مي کند؛
– فاز اجراء : نيروي انساني، توان مالي و قابليت منابع، چالش هاي اجتماعي به اجراء در مي آيد؛
– فاز پايش و ارزشيابي: موفقيت اجرا حسب برنامه و با توجه به اصول اصلي و فرعي مورد پايش و ارزشيابي قرار مي گيرد.
در تمامي فاز ها، نحوه ارتباطات، ظرفيت سازي و همکاري بين بخشي سازمان متولي وبخش هاي بروني ذيربط به شفافي بيان شود.. گروههاي هدف يا به عبارتي بخش هاي محوري ذيربط عبارتند از :
– سازمان متولي؛
– مراکز علمي و تحقيقاتي؛
NGO  ها؛
– بخش خصوصي؛
– جنگل نشينان؛
– صنايع وابسته به جنگل.
خصوصيات کليدي  برنامه ملي جنگل:
– عيني (Objective)
– فرايند جهت دار(Process Oriented)
– جامعيت (Comprehensiveness)
– غير رقابتي(inclusiveness)
– خروجي چند بعدي(Wide Reach)
– فاز هاي مرتبط به توليد(Output Related Phases)
– متکي به اصول(Principle based)
همانطوريکه در اول بحث ذکر شده بود بحث برنامه ملي جنگل دوباره داغ شده ، موج مزبور براي چندمين بار  اوج گرفته ، انشا… که اين دفعه حباب از آب در نيايد تا مجبور شويم قصه نخ نما ئي مورد اشاره در بخش اول را دوباره ياد آور شويم.