چالش هاي ملي پيش رو براي عملياتي نمودن ارتقاء جايگاه دبیرخانه فرایند تهران برای کشورهای با پوشش کم جنگل (TPS for LFCCs)

گفته بوديم از جمله ای تلاش های به نتیجه رسیده در COP 10 قرار گرفتن دبیرخانه فرایند تهران برای کشورهای با پوشش کم جنگل (TPS for LFCCs) همتراز با سازمان جهانی الوار تروپیکال (ITTO) در کنار مجمع جنگل سازمان ملل (UNFF) ، در سند 3/6 (تنوع زیستی جنگل) می  باشد.جهت بهره وری ملی و منطقه ای از موقعیت  بدست آمده، نیاز مبرم به بازسازی ساختاری دبیرخانه می باشد با بازبینی حدود دو دهه فعالیت دبیرخانه فرایند تهران، دست آورد قابل توجهی مشهود نمی باشد. فراهم آوردن حمایت های جهانی و منطقه ای جهت تنظیم برنامه ملی جنگلی کشورهای تحت پوشش یکی از وظایف محوری دبیرخانه مزبور بوده است که نه تنها نقشي در این ارتباط در سطح منطقه ایفا  نکرده حتی در سطح ملی هم که تدوین برنامه ملی جنگل بدون اخذ نتیجه چندین نوبت در زیر مجموعه سازمان دست به دست شده هیچوقت دبیرخانه نقش نداشته است.ادامه دارد