اثر کیفیت نهادها بر آلودگی محیط زیست در چارچوب منحنی کوزنتس

با سلام

سال نو را خدمت همه دوستان تبریک عرض می کنم. انشاءالله امسال همه سال خوب و پربرکتی داشته باشید. 

یک مقاله جدید در سال جدید:

مجید مداح

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

مریم عبداللهی

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه سمنان

چکیده

در این مقاله، رابطه‌ی بین مصرف انرژی، تجارت خارجی، توسعه‌ی انسانی با آلودگی محیط زیست با تأکید بر نقش کیفیت نهادها در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس بررسی شده است. فرضیه‌ی کوزنتس رابطه‌ی بین آلودگی و درآمد سرانه را به شکل U معکوس مطرح می‌کند که این مقاله با در نظر گرفتن متغیر کیفیت نهادها، این فرضیه را برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال‌های 1996 تا 2007 آزمون می‌کند تا از طریق آن عوامل مؤثر بر آلودگی شناسایی شوند. نتایج حاصل از تخمین الگوهای پتانل دیتای ایستا و پویا نشان می‌دهند:

الف) فرضیه‌ی کوزنتس از طریق تجربی برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی تأیید نمی‌شود.

ب) کشش آلودگی نسبت به کیفیت نهادها (0/24-) است، این عدد بیان‌گر آن است که با بهبود شاخص کیفیت نهادها به میزان 1 درصد، آلودگی محیط زیست به اندازه‌ی 0/24 درصد کاهش می‌یابد.

ج) مصرف انرژی، تجارت خارجی و سطح توسعه‌ی انسانی رابطه مثبت و معنی‌داری با میزان آلودگی دارند.

د) نتایج حاصل از تخمین مدل پانل دیتای ایستا و پویا در زمینه جهت اثر متغیرهای علّی بر آلودگی محیط زیست با هم سازگار هستند با این تفاوت که مقدار ضرایب متغیرهای توضیح‌دهنده‌ی آلودگی در مدل پانل پویا از ایستا کم‌تر است. در مدل پانل دیتای پویا، کشش آلودگی نسبت به کیفیت نهادها (0/2-) به دست آمده است که بر این اساس ادعا می‌شود اثرات پویای کیفیت نهادها بر آلودگی کم‌تر از اثرات ایستای آن است. 

متن مقاله را در اینجا بخوانید!

Posted in: دسته‌بندی نشده