همایش طبیعت گردی در شمال ایران :Conference of ecotourism in northern Iran

Conference of ecotourism in northern Iran
At six agenda including ,Opportunities and challenges of nature tourism,Ecotourism and local people and … was held in the City of Ramsar

 همایش طبیعت گردی در شمال ایران :
در محورهای شش گانه اصول و مبانی طبیعت گردی، فرصت‌ها و چالش‌های طبیعت گردی، زیر ساخت‌ها و ساز و کارهای طبیعت گردی، طبیعت گردی و مردم محلی، طرح‌های مدیریت جنگل و طبیعت گردی و مدیریت شهری و طبیعت گردی از تاریخ ۹۳/۳/۲۱لغایت ۹۳/۳/۲۳ با همکاری شهرداری رامسر برگزار شد
Posted in: دسته‌بندی نشده