همایش طبیعت گردی در شمال ایران :Conference of ecotourism in northern Iran

Conference of ecotourism in northern Iran
At six agenda including ,Opportunities and challenges of nature tourism,Ecotourism and local people and ... was held in the City of Ramsar

 همایش طبیعت گردی در شمال ایران :
در محورهای شش گانه اصول و مبانی طبیعت گردی، فرصت‌ها و چالش‌های طبیعت گردی، زیر ساخت‌ها و ساز و کارهای طبیعت گردی، طبیعت گردی و مردم محلی، طرح‌های مدیریت جنگل و طبیعت گردی و مدیریت شهری و طبیعت گردی از تاریخ ۹۳/۳/۲۱لغایت ۹۳/۳/۲۳ با همکاری شهرداری رامسر برگزار شد
Posted in: دسته‌بندی نشده