بچه گربه ای که پس از شستن صورتی شد

این تصویر بچه ای گربه ایست که به همراه سه بچه گربه دیگر داخل حوضچه سیمان یک کارخانه در انگلستان افتاد و وقتی ماموران این ۴ تا بچه گربه را نجات دادند و اونها رو شستند در نهایت شگفتی یکی از اونها صورتی رنگ شد!