مرز شب و روز در يك قاب

                                       

ما شب و روز را 2 نشانه عظمت و رحمت خود قرار داديم؛ سپس نشانه شب را محو كرده و نشانه روز را روشني‌بخش ساختيم تا در پرتو آن، فضل پروردگارتان را بطلبيد و به تلاش براي زندگي برخيزيد و عدد سال‌ها و حساب را بدانيد؛ و هر چيزي را به طور مشخص و آشكار، بيان كرديم (سوره اسراء، آيه 12).
خداوند شب و روز را دگرگون و جا به جا مي‌كند؛ به يقين در اين عبرتي است براي صاحبان بصيرت (سوره نور، آيه 44)