مسئله خیلی ساده بود ! منم می دونستم

بالاخره بهانه منتفی شدن انتقال آب برای دریاچه ارومیه پیدا شد. البته باید بهانه بهتری برای بهای منتفی شدن انتقال آب به دریاچه ارومیه از رودخانه های مجاور ( انتقال حوضه به حوضه) پیدا کرد، مردم و نمایندگان مجلس ذینفعان در این خواسته هستند و نباید متحمل پرداخت بهای خواسته و نخواسته ها شوند !

طرح انتقال آب بدلیل اینکه منابع آبی حوضه های همجوار نیزمتأثر از بی نظمی درپراکنش ریزش های جوی نمی توانند منابع مؤثری محسوب شوند، اساسا وعده بی پایه

Posted in: دسته‌بندی نشده