جبران خدمت باید در انطباق با شرح وظیفه کارکنان باشد

نمی توان بر اساس میزان حقوق و دستمزد و مجموعه پرداخت ها تحت عنوان جبران خدمت،شرح وظیفه کارکنان را  تنظیم و تدوین نمود. طبعا چنین شرح وظیفه ای نمی تواند در راستای رسالت و مأموریت های سازمانی تصور و هدفگرا تلقی شود. شرح وظیفه اساسا باید در انطباق با اهداف کلی  و عینی  و سیاست های اجرایی سازمان برای هر بخش و مدیران و کارکنان آن نوشته شود.

با مرور بر فرایندهای بهره برداری قانونی و بهره برداری عرفی از هرنوع می توان دریافت که بهره برداران قانونی عموما به صورت کارمزدی فعالیت های

Posted in: دسته‌بندی نشده