کارون خروشان، زاینده رود روان، جانم فدای ایران

کارون خروشان و زاینده رود روان هر دو حق ماست. یکی را بدون دیگری نمی خواهیم. هر دو باید جاری، زنده و روان باشند …
Posted in: دسته‌بندی نشده