کنگره بین المللی علوم زمین با نگرش تغییر اقلیم با رویکرد ویژه بر دریاچه ارومیه

 سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی-تخصصی علوم زمین با نگرش تغییر اقلیم با رویکرد ویژه بر دریاچه ارومیه- بهمن ۹۲

محورهای همایش :
1-اثرات تغییرات اقلیم در محیط اقیانوسی و دریایی
2-اثرات تغییرات اقلیم بر محیط های خشکی 
3-اثرات تغییرات اقلیم بر حوضه های آبی درون خشکی ها
4-اثرات تغییرات اقلیم بر اکوسیستم های طبیعی
5-بررسی آب و هوای دیرینه
6-تغییرات آب و هوایی
7-تغییر اقلیم و گرمایش جهانی

8-مدل سازی و شبیه سازی اکوسیستم های دیرینه
9-راهکار های نجات دریاچه ارومیه 
10- محیط زیست دریاچه ارومیه
11- تغییرات تراز دریاچه ارومیه 
12-منابع اقتصادی دریاچه ارومیه 
13- مدیریت منابع اب در حوضه دریاچه ارومیه
Posted in: دسته‌بندی نشده