زیر باران خشکِ خشک

می توان زیر باران راه رفت و زیر چتر مناسبی خشکِ خشک بود و آثار بارندگی نداشت. می توان اراضی مستعدی را زیر بارانی مدیریت کرد و پس از بارندگی خشکِ خشک بی اثر از بارش باران رحمت الهی درمانده به مدیریت ادامه داد. می توان  با افزایش پوشش  گیاهی چتر محافظ جذب و نفوذ  برای اراضی ایجاد کرد و از باران رحمت سود برد

چتر علم و اطلاعات و سرمایه فکری کشور چقدر بد عمل می کند. ! چتر داری و خیس می شوی  ! باران داری و تر نمی شوی !

امروز یاد گرفتم که دانایی

Posted in: دسته‌بندی نشده