قانون گریزان برای قانونگرایان هزینه می تراشد

مادامیکه توزیع عدالت در جامعه مبتنی بر تولیدعلم و اطلاعات نباشد، متأثراز ضرورت کنترل ناهنجاری ها درعین سر در گمی برای همه آحادجامعه هزینه می تراشدو قانونگریز بدهنجار مشمول مرورزمان تصمیمات مدیریت می شود

اجرای عدالت و عدالت گستری و تعادل بخشی و عبارت هایی ازاین دست در متون قوانین و ضوابط و راهبردها و سیاست های اجرایی دیده می شود. اما جالب این است که باید اجباراً و ناشی از فقر اطلاعات لازم و مورد نیاز، توزیع یکنواخت و یا همچنین توزیع همنواخت را تالی

Posted in: دسته‌بندی نشده