برای مهندس جباری – جایگاه شورایعالی جنگل فراتر از تعارفات

با ملاحظه سوابق اقدام می توان به درستی تصمیم تسری و تعمیم مدیریت حرفه ای در ساختار های سازمانی صحه گذاشت و  مدیریت غیر حرفه ای را مانع تولید خدمت و سم مهلک دانست، که توانایی ایجاد کارائی در بین کارکنان نداشته و با استفاده نا درست از عوامل تولید قادر به اثر بخشی نخواهند بود و مدیریت آنها به سمت  افزایش بهره وری میل ندارد.


تخطئه جایگاه مدیریت حرفه ای تهیه و اجرای طرح از دیر باز و از همان اوان اجرای قانون حفاظت و بهره برداری شروع شد و اعمال سلیقه به جای اعمال مدیریت علمی و فنی نشست. اقدام مبتنی بر علم و فن که دارای رجحان و برتری است در زیر دست و پای

Posted in: دسته‌بندی نشده