برنامه پاکسازی بندیخچال و بخشی از رودخانه پس قلعه

دعوت به برنامه کوه پیمایی پاییزی و
پاکسازی منطقه ی بندیخچال و بخشی از رودخانه پس قلعه به مناسبت روز پاکسازی
کوه ها (4 مهر) و روز جهانی رودها  (7مهر).

عکس عباس ثابتیان فروردین 89

روز جمعه پنجم مهر ماه 1392 . این برنامه یک روزه است و برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام می
توانید پس از ساعت پنج عصر هر روز با آقای قاسم اصغری به شماره ی
09119052785 تماس بگیرید.

سرپرست این برنامه آقای عزت عمرانی است.

زمان
حرکت :ساعت هفت و نیم صبح روز جمعه پنج مهر از میدان سربند (ابتدای رود-دره ی
دربند)