«کافه کوه» سر بزنگاه «عشق» است! … آنها که می‌روند می‌دانند!

«کافه کوه» برقرار است!

«کافه کوه»؛ سر بزنگاهِ «عشق» است!

آنها که می‌روند می‌دانند!


نمای بزرگ‌تر این عکس


نمای بزرگ‌تر این عکس


نمای بزرگ‌تر این عکس


نمای بزرگ‌تر این عکس

 
نمای بزرگ‌تر این عکس


نمای بزرگ‌تر این عکس

... و ای «کافه کوه»! ... در نور «مهتاب» ... در چهره‌ی «گل» ... در زلف «سنبل» ... روی تو بینم!

 

به نقل از کوه نوشت