دیده بان زاگرس بازگشت

سرانجام بعد از چند ماه دوری امروز دیده بان زاگرس به فضای مجازی بازگشت تا دوباره چالش های پیش روی محیط زیست زاگرس را با صدایی بلندتر فریاد بزند؛ از مدیریت ناکارآمد که اسباب تخریب های گسترده را فراهم کرده، از برنامه ریزی های غلط، از نگاه ها و بهره کشی های بحران آفرین، از سوء استفاده عده ای خاص که تنها به فکر سودهای یک طرفه اقتصادی هستند تا…حرفهای بسیاری هستند که خواهم نوشت که خواهم گفت…

Posted in: دسته‌بندی نشده