مدیریت ناکارآمد؛ تاثیرگذارترین مشکل محیط زیست ایراناین نظرسنجی طی سه ماه گذشته و در بین کاربران این تارنما صورت گرفته و از 195 رای داده شده گزینه مدیریت ناکارآمد از نظر کاربران به عنوان تاثیرگذارترین مشکل محیط زیست ایران شناخته شده است.

Posted in: دسته‌بندی نشده