معصومه ابتکار و کشتی طوفان زده سازمان محیط زیست…
معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست شد.
این خبر به سرعت بین فعالان و علاقمندان محیط زیست کشور منتشر شد تا روزنه امیدی که انتخاب دکتر روحانی به وجود آمده بود به خورشید تابانی در عرصه محیط زیست بدل گردد.
بدون شک سازمان محیط زیست که در سالهای اخیر تنها عنوانش را یدک میکشید پس از دوران رنجبار و دردناک هشت سال اخیرش شاهد رشد و بالندگی خواهد بود.
نه به این خاطر که فقط شخص دکتر ابتکار بار دیگر رئیس سازمان شده است....
این انتصاب تنها انتصاب ابتکار نیست...انتصاب همه دردمندان و افرادی است که سالهاست ضجه های محیط زیست و اشتباهات مشخص و معلوم مدیریتی را به تماشا نشسته اند...
ابتکار را نباید تنها گذاشت.
بایستی همه او را یاری کنیم تا محیط زیست را بسازد
هر چند دشواری کار ابتکار در محیط زیست چیزی از دشواری کار رئیس جمهور منتخبمان در مقابله با مشکلات عدیده کشور کم ندارد

Posted in: دسته‌بندی نشده