سازمان محیط زیست، و مطالعات زیست محیطی آن!

یادداشتی درباره ی جایگاه برجسته ی (!) مطالعات و ارزیابی های زیست محیطی در پروژه هایی مانند سد سازی را در "گفتگوی داغ سبز" بخوانید.

سازمان حفاظت محیط زیست، مطالعات زیست محیطی سد گتوند را که سبب شور شدن همیشگی رود کارون خواهد شد، ندیده است!

در همین زمینه: موزه ی سو’ مدیریت مدیران آب و نیرو