آیا زمین خواری جرم است ؟ – 18

چرا باید گفته شود قانون وجود ندارد، بلکه باید گفت مجری قانون و هدایت کننده برنامه و اداره کننده مناسبی وجود ندارد. برای حفظ یک تشکیلات موازی تحت عنوان ... یک سازمانی را که به نمایندگی از حکومت اسلامی تمامی اموال عمومی ملی شده را اداره می کند، در حدی به تزلزل وا می دارند که به مانند از هم پاشیدگی  ساختار