كنوانسيون تنوع زيستي روز جهاني تنوع زيستي امسال را «آب و تنوع زيستي» اعلام نموده است.

كنوانسيون تنوع زيستي روز جهاني تنوع زيستي امسال يعني 22 مي 2013 را «آب و تنوع زيستي» اعلام نموده است.  به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست (پام): دبيرخانه سازمان ملل نيز سال 2013 را به عنوان سال بين المللي «همكاري در خصوص آب» تعيين نموده است. بر اساس اين گزارش به منظور ارتقاء مراسم جهاني بزرگداشت اين روز و كمك به افزايش آگاهي ها در خصوص مسائل بحراني كه در مديريت آب مطرح مي باشند، يونسكو به عنوان آژانس راهبر انتخاب شده است.


آب، به عنوان پشتيبان كل حيات بر روي زمين، در نهايت روش زندگي ما را تعيين مي كند. در بيشتر نواحي كشورهاي توسعه يافته و نيز در حال توسعه، تهيه و حفظ آب به منظور رفع نيازهاي مردم، به عنوان چالشي اساسي در مسير توسعه پايدار شناخته شده است. اكوسيستم هاي مختلف بويژه جنگلها و تالابها، آب تميز در دسترس براي جوامع بشري را، تضمين مي نمايند. آب به نوبه خود، كليه خدمات اكوسيستمي را پشتيباني مي نمايد.


تالابها مي توانند به كاهش خطرات ناشي از سيلاب كمك مي نمايند. بازسازي خاك مي تواند فرسايش و آلودگي را كاهش و آب در دسترس براي محصولات كشاورزي را آفزايش دهد. مناطق حفاظت شده مي توانند در تهيه ي آب براي شهرها كمك كنند. اينها تنها چند مثال كوچك از اي هستند كه چگونه مديريت اكوسيستم مي تواند به ما براي حل مسائل مرتبط با آب كمك نمايد.

آب به عنوان منبع كل حيات روي زمين، يك مبحث اصلي و مشترك است كه مديريت آن، مستلزم همكاري مي باشد. براي موضوع مديريت آب، راه حل هايي در برنامه راهبردي تنوع زيستي 2020-2011 و اهداف آيچي آن گنجانده شده است.

دبيرخانه در اوائل سال 2013، انواع مواد كمكي از جمله يك صفحه اينترنتي حاوي پيامهاي كليدي و كتابچه اي در خصوص موضوع را براي كمك به بزرگداشت اين روز تدوين خواهد نمود.

براي شركت در اين اقدام آماده سازي، دبيرخانه كنوانسيون از كليه كشورهاي عضو، سازمانهاي غير دولتي و ساير سازمانهاي مرتبط دعوت نموده است كه پيشنهادات خود را در خصوص نحوه گراميداشت اين روز جهاني ارائه دهند. فعاليتهاي پيشنهادي براي اين روز و اخبار به روز در زمينه آخرين پيشرفتها از طريق سايت تخصيص يافته به روز جهاني تنوع زيستي: http://www.cbd.int/idb/ در دسترس خواهد بود.

Posted in: دسته‌بندی نشده