وضعیت بارندگ کشور در سال آبی 92-91

وضعيت بارندگي كشور از اول مهر تا 1 دي
سال آبي 91-92

 
 
ارتفاع كل ريزشهاي جوي از
اول مهر لغايت 1 دي سال
آبي 91-92 بالغ بر 87 ميليمتر مي‌باشد. اين مقدار بارندگي
نسبت به
ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت( 62 ميليمتر) 40 درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه
سال آبي گذشته( 69 ميليمتر) 26 درصد افزايش نشان مي‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر
تا پايان 1 دي معادل 143.378 ميليارد مترمكعب مي‌باشد.
جدول شماره (1) و (2) ميزان ريزشهاي جوي مهر تا پايان 1 دي سال آبي 91-92
را در مقايسه با متوسط درازمدت و سال آبي گذشته همين دوره و درصد افزايش يا
كاهش آن را در سطح كشور به تفكيك 6 حوضه آبريز اصلي و حوضه‌هاي آبريز درجه
دو(سي‌گانه) نشان مي‌دهد.جدول شماره ( 1) : ارتفاع ريزش هاي جوي از مهر تا 1 دي سال آبي  91-92


ومقايسه آن با دوره مشابه سال گذشته و متوسط دراز مدت به تفكيك حوضه هاي 6 گانه

ميزان بارش
اول مهر تا 1 دي
(ميليمتر)

حوضه آبريز اصلي

ميزان حداقل و حداكثر بارندگي ثبت شده در سال آبي جاري از اول مهر تا 1 دي
(ميليمتر)
 درصد اختلاف نسبت به متوسط
درازمدت
سال آبي
90-91
سال آبي
91-92

حداقل بارندگي ثبت شده

نام ايستگاه

نام استان

حداكثر بارندگي ثبت شده

نام ايستگاه
متوسط درازمدت سال آبي
90-91

41.9

اردبيل

مازندران

760.7

محمود آباد (شمال)
11 -22 131 186 145 درياي خزر

22.6

مهران

چهارمحال و بختياري

445

چهلگرد
43 74 94 77 134 خليج فارس

44.8

تبريز

آذربايجان غربي

215

اشنويه
32 37 90 87 119 درياچه اروميه

13

رحمت آباد ريگان بم

تهران

205.3

رودك جاجرود
74 31 34 45 59 مركزي

13.3

زابل

سيستان و بلوچستان

15.7

هوشك سروان
80 93 15 14 27 مرزي شرق

43.3

كارخانه تربت جام

خراسان رضوي

63.5

سرخس
38 -18 39 66 54 سرخس
13 رحمت آباد ريگان بم مازندران 760.7 محمود آباد (شمال) 40 26 62 69 87 كل
Posted in: دسته‌بندی نشده