آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 54 با اصلاحات بعدي

فصل
اول: تعاريف

ماده‌
1ـ سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌زيست‌ و شورايعالي‌ حفاظت‌ محيط‌زيست‌ در اين‌ آيين‌نامه‌
به‌ ترتيب‌ سازمان‌ و شورايعالي‌ ناميده‌ مي‌شوند.

ماده‌
2ـ پارك‌ ملي‌ به‌ محدوده‌اي‌ از منابع‌ طبيعي‌ كشور اعم‌ از جنگل‌ و مرتع‌ و بيشه‌هاي‌
طبيعي‌ و اراضي‌ جنگلي‌ و دشت‌ و آب‌ وكوهستان‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ نمايانگر نمونه‌هاي‌
برجسته‌اي‌ از مظاهر طبيعي‌ ايران‌ باشد و به‌ منظور حفظ‌ هميشگي‌ وضع‌ زندگي‌ و
طبيعي‌ آن‌ و همچنين‌ ايجاد محيط‌ مناسب‌ براي‌ تكثير و پرورش‌ جانوران‌ وحشي‌ و
رشد رستني ها در شرايط‌ كاملاً طبيعي‌ تحت‌ حفاظت‌ قرار مي‌گيرد.

ماده‌
3ـ آثار طبيعي‌ ملي‌ عبارتند از پديده‌هاي‌ نمونه‌ و نادر گياهي‌، حيواني‌، اشكال‌
يا مناظر كم‌ نظير و كيفيات‌ ويژه‌ طبيعي‌ زمين‌ يا درختان‌ كهنسال‌ يادگار تاريخي‌
مي‌باشند كه‌ با منظور

Posted in: دسته‌بندی نشده