واقعیت !!!!!

هیچ فکر کردید چرا این بچه های خارجکی ها اینقدر عکس های مختلف درحال بوسیدن و بوئیدن با گربه ها میگیرند مریض نمیشوند..  اما بچه های ایرانزمینیان اگر یک گربه از سر کوچه شان رد شود بقول والدین محترمشان فوری هزار کوفت و مرض میگیرند؟!   راستی چرا؟!  تفاوت در…