مدیریت اراضی حریم منابع طبیعی و تأسیسات دولتی- 6

موضوع تعیین حریم روستا یک بحث جدیدی نیست، در هنگام اجرای قانون اصلاحات ارضی و یا قانون ملی شدن جنگل ها مورد توجه مراجع تقنینی کشور بوده است.


اساساً نمی توان از این موضوع بسیار مهم اغماض کرد، اما همیشه با خلط کردن و مشتبه شدن امر، اعمال محدودیت یا ممنوعیت یک ساز و کار اجرائی کارآمد شد ، مخصوصاً اینکه فردی مقتدر و خوش ذوق در سمت ریاست باشد تا مدت ها زبانزد خواهد بود


اما این نوع اقدامات توام با بگیر و ببند،

Posted in: دسته‌بندی نشده