برآورد خسارت به منابع طبیعی – 11

باید کمی جزئی تر به مسئله برآورد پرداخت و به خسارت وارده  از جنبه کمی و کیفی توجه کرد  

مجموعه خسارت های  کمّی در عرصه می تواند  کاهش مساحت منابع باشد،  یا کاهش مساحت منابع خوب در هریک از منابع باشد،  یا تنّزل نسبت کمّی بین منابع باشد، یاکاهش مناطق ذخیره گاهی باشد

شاید کاهش مساحت منابع طبیعی موضوعی بدیهی و روشن باشد که با پس روی مرز منابع طبیعی و تغییرکاربری و ساخت و ساز های مجاز

Posted in: دسته‌بندی نشده