تنها تو بخوان

فرزانه ای را گفتم  از چه این لایحه کذائی جامع منابع طبیعی اصرار برواگذاری کویرها وبیابانها ومراتع فقیر به سرمایه گزاران دارد.مرد فرزانه در پاسخ گفت مسند نشینان بلاد خارجه اگر از این فرصت میمون بهره برده وبه واسطه قرابت با مجلس نشینان موفق به قبول این قانون شوند دیگر نگران تجاوز به عرصه های ملی نخواهند بود. و در آن صورت به مفت صاحب صدها هکتار زمین شده اند که زمانی 50 هکتار بوده واکنون به این میزان رسیده واز قبال فروش اسناد آن خواهند توانست ایام کهولت را شاید به جوانی تبدیل کنند.

Posted in: دسته‌بندی نشده