اندر حكايت تهديدگرد و غبار

و چنان شد كه بود و فصولي تهديد زا  از سال 91 نيز بگذشت ، تا برآورد و تخمين رفع تهديدات گرد و غبار از كشور امكان پذير گردد و به اميد نزولات آسماني و افزايش رطوبت ،  بتوان خبر نويد بخش كاهش گرد و غبار را پذيرفت.

" زمين را از آسمان نثار است و آسمان را از زمين گرد و غبار !

(كل اناء يترشح بما فيه) از كوزه همان طراود كه دروست

               گرت خوي من آمد

Posted in: دسته‌بندی نشده