فراز و فرودهای مالکیت پارک پردیسان در سه دولت

موضوع مالکیت و واگذاری پارک پردیسان - که به «ریه شهر تهران» مشهور است - مربوط به دیروز و امروز نیست بلکه طی دهه‌های اخیر همواره مطرح بوده است و با آخرین مصوبه شورای شهر در این زمینه مبنی بر «الزام شهرداری تهران به ثبت میراث طبیعی و تنوع زیستی پارک پردیسان» ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.