فوک‌های خزری چشم‌ انتظار اجرای برنامه حفاظتی

فردا (۲۱ مردادماه) روز ملی دریای خزر است؛ دریا یا به عبارت دقیق‌تر دریاچه‌ای که پنج کشور را در همسایگی‌ خود دارد؛ همسایگانی که رفتار مناسبی با آن ندارند و پستاندار کمیاب آن یعنی فوک خزری را در معرض خطر انقراض قرار داده‌اند و آنقدر اوضاع این حیوان وخیم شده است که به گفته مدیر مرکز حفاظت فوک خزری مکان زادآوری آن در شمال دریاچه شرایط مناسبی را ندارد بنابراین لازم است به این موضوع در برنامه عمل حفاظت از فوک خزری توجه و این برنامه زودتر تدوین و اجرا شود.