تهیه «نقشه مکان‌محور اقدامات» از اولویت‌های سازمان جنگل‌ها در سال جاری

رئیس سازمان جنگل‌ها تهیه نقشه مکان‌محور اقدامات را جزو اولویت‌های برنامه‌های اجرایی سال جاری ذکر کرد.