روز خودسانسوری کفش هایم را آویزان می کنم!

تهیه کننده مستند محیط زیستی «تنهایی» با بیان اینکه مشکلات آبی امروز خوزستان یک شبه ایجاد نشده که یک شبه هم با دستور و بازدید و ... از بین برود، گفت: «ظریفی می گفت هنر می خواهد جلگه خوزستان را با این همه رودخانه خروشان تشنه آب کنی.»