بیم و امیدهای خوزستانی ها و روایت دولت از حال و آینده هورالعظیم

( خواسته ما) مسالمت آمیز است؛ …. ما آب می خواهیم؛ آب برای زمین هایمان می خواهیم…؛ این جملات بخشی از مطالبات زن خوزستانی است که از تشنگی مستاصل شده و از مسئولان کمک می طلبد.