درخواست ایتالیا از اروپا برای کمک به مهار آتش سوزی های جنگلی

مقامات ایتالیا از کشورهای اروپایی برای مقابله با آتش سوزی های جنگلی در این کشور درخواست کمک کردند.