کیفیت هوای ‌پایتخت برای سومین روز ‌پیاپی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس

افزایش ازن سطحی و برقراری غبار محلی در مناطق شهری استان تهران و تداوم کیفیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس در ‌پایتخت طی امروز (۲۱ تیر ماه) ‌مورد انتظار است.