افزایش کم سابقه دمای هوا در غرب آمریکا و کانادا

میلیون ها نفر در غرب آمریکا و کانادا برای دومین بار در دو هفته گذشته در معرض گرمای شدید و کم سابقه هوا قرار گرفته اند.