هشدار افزایش ارتفاع امواج در خلیج فارس

اداره‌کل هواشناسی خوزستان با اشاره به پیش‌بینی افزایش سرعت باد و ارتفاع موج در خلیج فارس، هشدار زرد دریایی صادر کرد.