هشدار هواشناسی نسبت به رگبار و رعدوبرق در سه استان و مواج شدن دریای جنوب

سازمان هواشناسی نسبت به فعالیت سامانه موسمی و رشد ابرهای همرفتی بویژه در ساعات بعدازظهر و افزایش ارتفاع موج بین یک تا یک و نیم متر و در فراساحل تا دو متر هشدار داد.