گل بود به در حال توسعه هم آراسته شد

  دیگر همه می دانیم که با این وضعیت اقتصادی در جهان و خصوصا شرایط فعلی اروپا، اگر هم ذره ای همت برای بهبود شرایط انتشار باقی مانده باشد، پولی نمانده. در مجموع من و تمام کشورهای جنوب به این نتیجه رسیده ایم که توسعه یافته ها قرار نیست از خودشان حرکت جدی نشان بدهند و اگر هم قرار باشد اتفاق خاصی بیفتد در حد تلاش های محدود دولت استرالیا برای وضع مالیات کربن و یا پرداخت های بی نظم بعضی اروپایی ها در فرمت صندوق سبز اقلیمی است که بسیار کمتر از آن چیزی است که دو سال قبل در ذهن بسیاری می گذشت. اما این تمام مصیبت نیست. بی بی سی گزارش می دهد که حالا پای برزیل و هند هم به جمع کشورهایی که می خواهند تعهدات را به تعویق بیندازند باز شده، موضوعی که خشم بسیاری از کشورهای فقیر را برانگیخته است. این در حالی است  ... “گل بود به در حال توسعه هم آراسته شد”

Continue Reading ←