تنها جزیره ایرانی خزر زیر سایه سفر معاون اول ریاست‌جمهوری

گفتگوی حر منصوری با روزنامه شهروند در مورد بازدید  جهانگیری  و ابتکار معاونان رئیس جمهور از جزیره آشوراده .تنها جزیره ...  ... “تنها جزیره ایرانی خزر زیر سایه سفر معاون اول ریاست‌جمهوری”

Continue Reading ←