حسابداری دارایی زیستی و تنفس جنگل – 4

با حسابداری دارایی های زیستی اگر به عملکرد مدیریت اجرای طرح در افزایش میزان رویه زمینی یک عرصه تحت اجرای طرح جنگلداری توجه شود و روند بهبود افزایش رویه زمینی کمی کیفی بررسی گردد ، هیچگاه از با ارزش منصفانه ای که به دارایی زیستی در وضع مطلوب به یک جنگل تحت اجرای طرح تغلق گرفته نخواهد گذشت.


از جمله کارهایی که در تجدید نظر

Posted in: دسته‌بندی نشده