(05)90- محیط زیست و وزارتخانه

این
روزها دوباره داستان وزارتخانه شدن سازمان حفاظت محیط زیست و این بار از زبان
مسئولان آن اوج گرفته است.

راستی
مگر نه این است که این سازمان باید بر عملکرد محیط زیستی همه وزارتخانه ها نظارت
داشته باشد، پس از نظر سلسله مراتب اداری باید در جایگاه بالاتری باشد تا از پس
این وظیفه به درستی برآید. از سالیان دور هم این سازمان زیر نظر نخست وزیری بوده
است.

اما
دو نکته:

یک- ماهیت
این سازمان نظارتی است
لذا باید برای مسائل محیط زیستی ضابطه و معیار تعیین نموده
و برای رعایت آن تلاش نماید. چنین است که پروژه ها ی بزرگ نیاز به ارزیابی محیط
زیستی دارند.

دو- چون
سازمان حفاظت محیط زیست به تدریج به این جایگاه رسیده، در سابقه اش وظایف اجرایی
هم وجود دارد. برای رهایی از این وضعیت، مسئولیت های اجرایی آن باید واگذار شود. هم
اکنون سازمان منابع طبیعی عرصه هایی را به عنوان ذخیره گاه تفکیک کرده که هرگونه
بهره برداری در آن ممنوع و مشابه مناطق حفاظت شده است(گویا مورد قبول
IUCNهم هست)؛ می توان این گونه امور اجرایی را به منابع طبیعی
سپرد.

سازمان
حفاظت محیط زیست باید یک سازمان کوچک و چابک ولی بسیار مهم و قدرتمند باشد. به جای
گسترش وظایف این راه را دنبال
کنند.