تالاب‌های نیمه جان فارس چشم به‌راه باران

تالاب‌ از بی نظیرترین شاهکارهای خلقت محسوب می‌شود که مورد بی مهری بوده‌اند؛ این زیستگاه‌های ارزشمند در کنار حفظ تنوع زیستی منطقه نقش مهمی در بهبود معیشت جوامع محلی دارند.