پرونده های محیط زیست در تلویزیون بررسی می شود

برنامه «طبیعت ۳۶۰ درجه» با رویکرد محیط زیست، پرونده های مختلفی را در حوزه محیط زیست مورد بررسی قرار دهد.