ظهور و سقوط مکرر موج تدوين برنامه ملي جنگل: بخش 1(NFP)

فکر تازه اي نيست ، تاريخچه برنامه ملي جنگل به سال 1960 ميلادي مي رسد، برنامه ملي جنگل به رويکرد همه جانبه براي تدوين سياست، برنامه ريزي ، اجرا و کنترل فعاليت هاي جنگل در سطح ملي که به مديريت پايدار جنگل منتهي شود، اطلاق مي گردد. هر از گاهي موج تدوين برنامه ملي جنگل در سازمان متبوع ما اوج مي گيرد بعد مشخص مي گردد که کفي بيش نبوده که ما موج انگاشتيم، مسئله چندان پيچيده نيست، توان کارشناسي سازمان بالاتر ازآن است که حد اقل در اين مورد خاص کم بياورد، ولي قصه همان قصه اي نخ نما شده بازرگان و شتر است، به اميد اين که اين بار موج واقعي باشد، نگاهي گذرا مي اندازيم به چارچوب برنامه ملي جنگل به روايت COFO 2010 با معذرت از اينکه در حوزه تخصصي عزيزان کاربلد ورود پيدا مي کنيم، حتي در دنيا مجازي هم خجالت آور است در زمينه اي که تجربه و تخصص را توام نداريم اظهار نظر کنيم، اما همانطوريکه ذکر شد فقط آخرين روايت کميته جنگل فائو را ياد آور مي شويم:
برنامه ملي جنگل به سه اصل عمده (Principle) متکي است:
- حاکميت و مديريت؛
- ثبات داخلي و ائتلاف هاي بخش هاي بيروني جنگل؛
- مشارکت و همکاري.
به غير از اصل اول که کلي است ديگر اصول به يک سري اصول فرعي مرتبط مي شوند. اصل دوم با اصول فرعي زير مرتبط مي باشد:
- رويکرد همه جانبه زير بخش ها
- ائتلاف با ديگر استراتژي هاي توسعه پايدار ملي
- سازگاري با قوانين ملي
- سازگاري با حقوق عرفي
- ...
ادامه دارد