واگذاري آشوراده مغاير قانون اساسي است


رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور در سفر به استان گلستان درباره طرح گردشگري آشوراده گفت: «به هيچ عنوان هيچ زميني به سرمايه گذار واگذار نخواهد شد و در نهايت بدون تاييد سازمان حفاظت محيط زيست، هيچ اتفاقي در آشوراده نخواهد افتاد.»
    معصومه ابتكار در گفت وگو با «اعتماد» تاكيد كرد: «در جلسه يي با آقاي دكتراسحاق جهانگيري به صراحت توضيح داديم كه آشوراده به هيچ عنوان ظرفيت گردشگري سنگين و حتي ساخت وساز و هتلسازي را ندارد و اگر هم بخواهد ساخت و سازي صورت بگيرد بايد در اطراف آشوراده باشد و جزيره صرفا مكاني براي طبيعت گردي باشد. البته مسائلي مانند فاضلاب و پسماند و ديگر آلودگي هاي جزيره هم بايد ساماندهي شود. اين را نيز اعلام كرده ايم كه ظرفيت طبيعي در حد كمترين ظرفيت سازه و كمترين دخل و تصرف در طبيعت باشد و شرح خدمات سازمان براي مشاور تعيين كننده خواهد بود و در نهايت بايد تاييد سازمان در اين مساله باشد و بدون تاييد سازمان، هيچ اتفاقي نخواهد افتاد.»

    معاون رييس جمهوري درباره «طرح گردشگري آشوراده» و حساسيت اين منطقه و بررسي آن در سطح ملي گفت: «براي آشوراده هيچ طرحي وجود ندارد. نبايد فراموش كنيم كه آشوراده پناهگاه حيات وحش است و اقدامات ويژه يي را در بحث گردشگري مي طلبد. در حال حاضر تنها بحث تفاهم و ابلاغي است كه اين كار بايد با هماهنگي و نظارت دقيق سازمان محيط زيست انجام شود.» ابتكار يادآوري كرد: «هر طرح گردشگري در آشوراده قابل اجرا نيست و محيط زيست در تمام مراحل بر تدوين و اجراي طرح نظارت خواهد داشت. اين منطقه تحت حفاظت سازمان محيط زيست است و ما مسووليت قانوني براي نظارت و كنترل منطقه داريم. مطمئن باشيد هيچ واگذاري در اين منطقه اتفاق نخواهد افتاد. عرصه هاي ملي قابل واگذاري نيست و واگذاري آن با قانون اساسي مغايرت دارد. براي واگذاري هر عرصه ملي موضوع بايد در شوراي عالي حفاظت محيط زيست بررسي شود.»


منبع: روزنامه اعتماد، شماره 2872 به تاريخ 23/10/92، صفحه 13 (جامعه)

لینک: http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2883282

Posted in: دسته‌بندی نشده