واگذاري آشوراده مغاير قانون اساسي است

رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور در سفر به استان گلستان درباره طرح
گردشگري آشوراده گفت: «به هيچ عنوان هيچ زميني به سرمايه گذار واگذار
نخواهد شد و در نهايت بدون تاييد سازمان حفاظت محيط زيست، هيچ اتفاقي در
آشوراده نخواهد افتاد.»
    معصومه ابتكار در گفت وگو با «اعتماد» تاكيد
كرد: «در جلسه يي با آقاي دكتراسحاق جهانگيري به صراحت توضيح داديم كه
آشوراده به هيچ عنوان ظرفيت گردشگري سنگين و حتي ساخت وساز و هتلسازي را
ندارد و اگر هم بخواهد ساخت و سازي صورت بگيرد بايد در اطراف آشوراده باشد و
جزيره صرفا مكاني براي طبيعت گردي باشد. البته مسائلي مانند فاضلاب و
پسماند و ديگر آلودگي هاي جزيره هم بايد ساماندهي شود. اين را نيز اعلام
كرده ايم كه ظرفيت طبيعي در حد كمترين ظرفيت سازه و كمترين دخل و تصرف در
طبيعت باشد و شرح خدمات سازمان براي مشاور تعيين كننده خواهد بود و در
نهايت بايد تاييد سازمان در اين مساله باشد و بدون تاييد سازمان، هيچ
اتفاقي نخواهد افتاد.»

    معاون رييس جمهوري درباره «طرح گردشگري
آشوراده» و حساسيت اين منطقه و بررسي آن در سطح ملي گفت: «براي آشوراده هيچ
طرحي وجود ندارد. نبايد فراموش كنيم كه آشوراده پناهگاه حيات وحش است و
اقدامات ويژه يي را در بحث گردشگري مي طلبد. در حال حاضر تنها بحث تفاهم و
ابلاغي است كه اين كار بايد با هماهنگي و نظارت دقيق سازمان محيط زيست
انجام شود.» ابتكار يادآوري كرد: «هر طرح گردشگري در آشوراده قابل اجرا
نيست و محيط زيست در تمام مراحل بر تدوين و اجراي طرح نظارت خواهد داشت.
اين منطقه تحت حفاظت سازمان محيط زيست است و ما مسووليت قانوني براي نظارت و
كنترل منطقه داريم. مطمئن باشيد هيچ واگذاري در اين منطقه اتفاق نخواهد
افتاد. عرصه هاي ملي قابل واگذاري نيست و واگذاري آن با قانون اساسي مغايرت
دارد. براي واگذاري هر عرصه ملي موضوع بايد در شوراي عالي حفاظت محيط زيست
بررسي شود.»

منبع: روزنامه اعتماد، شماره 2872 به تاريخ 23/10/92، صفحه 13 (جامعه)

لینک: http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2883282

Posted in: دسته‌بندی نشده